Werken met thema´s

Door te werken aan een thema, wordt leren betekenisvol. De kinderen worden enthousiast door de aansprekende onderwerpen die binnen een hoofdthema behandeld worden. De opgedane kennis wordt toegepast in verschillende ateliers. Een atelier is een rijk ingerichte leeromgeving rondom een bepaald vakgebied. De leerlingen kiezen zelf welke opdracht met welke verwerking ze gaan doen in hun ateliertijd. Ook kunnen ze een eigen plan maken. De leerkracht stelt gerichte en begeleidende vragen met als doel dat de leerling het gevoel krijgt zelf keuzes te mogen maken, waardoor de leerling het zelfregulerend leren ontwikkelt.

Eigen plan
De kinderen werken binnen het thema en binnen de ateliers aan een ‘eigen plan’. Ze hebben zelf voor het onderwerp gekozen en (eventueel samen met de leerkracht) een plan gemaakt. Ze werken hierin naar een doel toe wat ze met dit plan willen behalen. In het plan beschrijft het kind aan welk onderwerp het werk, welk doel het wil bereiken en wat het daarvoor nodig heeft.

Taal
In de middenbouw staan de basisvaardigheden centraal. Om vloeiend en vlot te kunnen lezen, werkt groep 3 met de methode Veilig Leren Lezen. Het doel is dat de kinderen aan het einde van het schooljaar op AVI E3 kunnen lezen. De methode Veilig Leren Lezen richt zich op de schriftelijke en mondelinge taalontwikkeling. Groep 4 werkt met de Methode Alles-in-1. Hierin zijn alle vakgebieden geïntegreerd, behalve gym en rekenen.

Rekenen
Vanaf groep 3 werken wij met de methode Wereld in Getallen. De kinderen leren vooral rekenen door ervaren, onderzoeken en doen! Het rekenonderwijs moet betekenisvol zijn waardoor kinderen verbanden kunnen leggen en sneller de informatie tot zich nemen en het daadwerkelijk begrijpen.

Wereld/techniek en wetenschap
Tijdens de wereldoriëntatie lessen gebruiken we de methode alles-in-1 als leidraad. Voor groep 3 worden bepaalde subonderwerpen gekozen die centraal staan. Bij wereldoriëntatie werken wij met het plan van de leerkracht en het plan van de leerling.

Kunst
In het kunstatelier werken wij met het plan van de leerkracht en het plan van de leerlingen. De kunstlessen zijn gekoppeld aan het desbetreffende thema.

Drama & Muziek
De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren