Stel cookie voorkeur in

Notulen MR-vergadering 25-10-2018

MR Vergadering

Woensdag 24 oktober 2018

20:00h

Deelnemers:

Mark Lazeroms (voorzitter)

Dennis Bosman (secretaris/notulist)

Mandy Frissen (Lid MR)

Irfan Mohammedamin (lid MR)

Priska Ketelaars (Leerkracht)

Esther Hagen (Leerkracht) - Afgemeld

Chantal Lijbers (Leerkracht)

Jack van der Beek (Directeur, afgevaardigde bevoegd gezag)

 

Opening:

Besluit notulen worden beknopter, deze worden 1-op-1 overgezet op de website / Jack checkt of er gevoelige informatie instaat.

 

Mandy geeft aan zij, wanneer de mogelijkheid zich voordoet, dat ze wil terugtreden uit de MR.

 

Post en Goedkeuren notulen vorige keer

Notulen zijn goedgekeurd. Geen opmerkingen.

Geen digitale post, en geen belangrijke fysieke post.


Mededelingen Jack

- Elles Kiel, is begonnen plus-leerkracht. De docenten merken nu al dat het hen ontlast.

- SKAR levert pleinwachters voor de kleuterpauze voor de kleutergroepen. Hierdoor kunnen de docenten ook pauze houden.

- ICT  - Bert Bovenkamp op gesprek geweest. Er is gekeken welke hardware meegenomen kan worden naar de Google Chrome omgeving. Het is nodig gebleken meerdere access point bij te plaatsen om een goede werking te garanderen.  3 ,4 en 5 december gaat het Jongleren geheel over na de nieuwe omgeving. Grootste probleem die bij andere scholen optrad, was de connectie met de printer. Maar hier is een alternatieve werkwijze voor gevonden. Begin 2019 is dit opgelost.  

- Bij de 1 oktober telling water er 298 leerlingen op het Jongleren ingeschreven. De begroting ging uit van een tiental meer. De impact op de begroting wordt door Jack uitgewerkt. Op dit moment een aanwas van 45 à 50 leerlingen in de kleutergroepen. Komende 2 jaren stromen deze ook uit, waardoor het aantal leerlingen op school ongeveer gelijk blijft.   Aktie: Jack doet een datumvoorstel aan Mandy om te kijken of een communicatieplan kan helpen om het Jongleren op een andere manier te positioneren in de verschillende media kanalen.

 

4. Jaar Ontwikkeling Plan (JOP)

Het JOP is door de verschillende leden aandachtig doorgenomen. Opmerkingen worden door Jack meegenomen in de ‘laatste’ versie. Mark, Priska en Dennis sturen de opmerkingen naar Jack op

5. Mr reglementen voor Rivers, Het Jongleren en de overkoepelende werkzaamheden

Diverse documenten zijn in detail doorgenomen. Wijzigingen worden door de secretaris doorgevoerd. De documenten worden volgende keer ondertekend.
 

Stand van zaken School Ondersteunings Profiel en Personeels Statuut

Is door Jack uitgedeeld op de vorige teamvergadering. Maar nog geen terugkoppeling vanuit het team gekregen. Volgende keer weer op de agenda.


GMR

Geen communicatie vanuit het GMR. Irfan gaat informatie ophalen bij de GMR.

 

Rondvraag
 

Beleidsplan talentbegeleiding – Actie Jack:  Jack stuurt dit door. En de secretaris zet het op de agenda.

AVG: Foto's -> Mijn Schoolinfo vs Klasbord. Er is voor klasbord gekozen, omdat MijnSchool info te weinig mogelijkheden biedt. De docenten zijn vrij om klasbord te gebruiken, het is niet verplicht.

Nieuwe bestuurder – komt op bezoek – heeft dit invloed op het beleid? Veel nieuwe mensen binnen de basis, de insteek van het Jongleren moet meerdere keren worden uitgelegd en benadrukt. De uitwerking van de nieuwe mensen op beleidsvormende posities zal komende periode duidelijk worden.  

Vraag over correspondentie naar ouders toe. O.a. de aanhef van de brief in zake de plus klas. En hiernaast de positionering van de plusklas binnen de school is besproken.

Besluiten

De notulen wordt compacter, zodat deze direct op de website kan. Jack checkt of er gevoelige informatie in staat.

 

Agenda voor volgende vergadering

Beleidsplan talentbegeleiding

School Ondersteunings Profiel en Personeels Statuut

Goedkeuren MR documenten / regelement, huishoudelijk regelementen e.d.

Sluiting
 

Volgende MR vergadering woensdag 12 december 2018

PLAATS: Omnibus, koffiekamer Jongleren.

TIJD: 20:00 uur