Stel cookie voorkeur in

Notulen MR vergadering 12-12-2018

 

MR Vergadering

Woensdag 12 december 2018

20:00h

Deelnemers:

Mark Lazeroms (voorzitter)

Dennis Bosman (secretaris/notulist)

Priska Ketelaars (Leerkracht)

Esther Hagen (Leerkracht)

Jack van der Beek (Directeur, afgevaardigde bevoegd gezag)

 

Chantal Lijbers (Leerkracht) / Afwezig

Irfan Mohammedamin (lid MR) / Afwezig

 

Opening

De vergadering is geopend.

 

Post en Goedkeuren notulen vorige keer

Alleen de InfoMR.


Mededelingen Jack

Rivers MR voor het eerste bij elkaar geweest. 3 leerkrachten, en 3 ouders.

De nieuwe omgeving van Google is van start. ChromeBooks worden nu gebruikt. De feedback is goed. Het is wennen, maar er zijn voldoende voordelen.

Begroting

Jack heeft een toelichting gegeven op de begroting van Het Jongleren. Bestuur van de BasisFluvius heeft de begroting goedgekeurd.

 

Jaar Ontwikkeling Plan (JOP)

Blz 17 worden actiepunten genoemd, communicatie naar ouders, maar de pagina’s erna worden geen plannen genoemd hoe dit wordt aangepakt. Jack geeft aan dat dit wordt meegenomen in het volgende plan. Verder zijn de hoofdstukken aangepast, maar de hoofdstukken lopen nu niet logisch door. LET OP: zonder handtekening op de website.

Talenten begeleiding

Is er een plan om tot een plan te komen. Saskia heeft de opleiding gevolgd, de stappen zijn in de opleiding opgenomen. Voor 2018/2019 is er een start gemaakt.

Wat opvalt is dat er voor kinderen aan de bovenkant van de curve geen individueel plan wordt gemaakt, maar voor kinderen die onder het gemiddelde zitten, de zogenaamde onderkant, wel een plan wordt per kind wordt uitgewerkt. Jack geeft aan dat deze keuze is gemaakt.

 

Stand van zaken School Ondersteunings Profiel en Personeelsstatuut

Is door Jack uitgedeeld op de vorige teamvergadering. Maar nog geen terugkoppeling vanuit het team gekregen. Thea wil graag het Personeelsstatuut oppakken, maar dan moet ze daar wel tijd voor krijgen. Priska vraagt aan Thea om te komen met een inschatting van tijd en aanpak, en dit met Jack te bespreken en hoe dit past binnen de werkzaamheden.  


 

MR zaken

Notulen van oktober moeten nog op website. Dennis stuurt deze naar Jack.

 

GMR

16 januari is er een GMR info avond.

 

Rondvraag
 

Arbo invulformulier. Priska doet dit samen met Jack.

Begin januari komt er een tevredenheidonderzoek

MR drive rechten.

Besluiten

-

 

Agenda voor volgende vergadering

Beleidsplan talentbegeleiding

School Ondersteunings Profiel en Personeels Statuut

Communicatie plan – Mandy en Majorie zijn aan de slag

Sluiting
Volgende MR vergadering woensdag 27 februari 2019

PLAATS: Omnibus, koffiekamer Jongleren.

TIJD: 20:00 uur